2023
MORE +
73 Jing Zhang, Zhonglei He, Yinghao Li, Yu Shen, Guanfu Wu, Laura Power, Rijian Song, Ming Zeng, Xianqing Wang, Irene Lara Sáez, Sigen A, Qian Xu, James F. Curtin, Ziyi Yu, Wenxin Wang. Enhanced gene transfection efficacy and safety through granular hydrogel mediated gene delivery process, Acta Biomater., 2023, 166, 85-94.
72 Hao Gao, Hanxiao Wang, Yujiao Wang, Yiqing Zhang, Guannan Liu, Quanyu Zhao, Ziyi Yu, Fengxue Xin, Wenming Zhang. Design and optimization of artificial light-driven microbial consortia for the sustainable growth and biosynthesis of 2-phenylethanolChem. Eng. J., 2023, 466, 143050.
71 Yangteng Ou, Shixiang Cao, Yang Zhang, Hongjia Zhu, Chengzhi Guo, Wei Yan, Fengxue Xin, Weiliang Dong, Yanli Zhang, Masashi Narita, Ziyi Yu, Tuomas P. J. Knowles. Bioprinting microporous functional living materials from protein-based core-shell microgels, Nat. Commun., 2023, 14, 322.
70 Qikai Tian, Jing Zhang, Jing Yan, Shaobin Zhang, Ziyi Yu. Enzyme anchoring amphiphilic polymer nanoparticles for enhanced pickering interfacial biocatalysis, ACS Appl. Polym. Mater., 2023, 5(3), 1747-1755.
69 Chen Zhang, Zhengxiang Cheng, Yuanyuan Zhou, Ziyi Yu, Hongyu Mai, Changhao Xu, Jing Zhang, Jiali Wang. The novel hyaluronic acid granular hydrogel attenuates osteoarthritis progression by inhibiting the TLR-2/NF-κB signaling pathway through suppressing cellular senescenceBioeng Transl Med., 2023, 8(3), e10475. 
68 Yu Shen, Lingfeng Yuan, Guanfu Wu, Wenbo Yuan, Zhengxiang Cheng, Jing Yan, Jing Zhang, Youtian Tao, Ziyi YuMicrodroplet-facilitated assembly of thermally activated delayed fluorescence-encoded microparticles with non-interfering color signalsACS Appl. Mater. Interfaces, 2023, 15(1), 591-598.
67 Tina Leontidou, Ziyi Yu, Jeannine Hess, Katrin Geisler, Alison G. Smith, Anthony Coyne, Chris Abell. Microfluidic preparation of composite hydrogel microparticles for the staining of microalgal cellsColloids Surf. B. Biointerfaces, 2023, 221, 113026.
66 Anming Xu, Jiawei Liu, Shixiang Cao, Bin Xu, Chengzhi Guo, Ziyi Yu, Xiaoqiang Chen, Jie Zhou, Weiliang Dong, Min Jiang. Application of a novel fluorogenic polyurethane analogue probe in polyester-degrading microorganisms screening by microfluidic dropletMicrob. Biotechnol.2023, 16(2), 474-480.
2022
MORE +
65 Huimin Zhou, Huilin Wen, LanchengWang, Mingjie Xu, Yan Jia, Shiqi Duan, Bin Di, Ziyi Yu, Chi Hu. Label-free tumor cell screening based on IDO1-mediated tryptophan metabolism at single cell level, Anal. Biochem., 2022, 659, 114936. 
64 Yuan Li, Zhengao Di, Xiaoqian Yan, Huilin Wen, Wei Cheng, Jing Zhang, Ziyi YuBiocatalytic living materials built by compartmentalized microorganisms in annealable granular hydrogelsChem. Eng. J., 2022, 445, 136822.
63 Jing Zhang, Yipeng Qin, Yangteng Ou, Yu Shen, Bao Tang, Xiaoyun Zhang, Ziyi Yu. Injectable granular hydrogels as colloidal assembly microreactors for customized structural colored objects. Angew. Chem. Int. Ed., 2022, 61(34), e202206339.
62 Anming Xu, Xiaoxiao Zhang, Shixiang Cao, Xiaoli Zhou, Ziyi Yu, Xiujuan Qian, Jie Zhou, Weiliang Dong, Min Jiang. Transcription-associated fluorescence-activated droplet sorting for Di-rhamnolipid hyperproducersACS Synth. Biol., 2022, 11(6), 1992-2000.
61 Rui Wang, Kun Guo, Weijie zhang, Yineng He, Kai Yang, Qian Chen, Liang Yang, Zhengao Di, Jiangkai Qiu, Peng Lei, Yian Gu, Zhengshan Luo, Xiaoqi Xu, Zongqi Xu, Xiaohai Feng, Sha Li, Ziyi Yu, Hong Xu. Poly-γ-glutamic acid microgel-encapsulated probiotics with gastric acid resistance and smart inflammatory factor targeted delivery performance to ameliorate colitisAdv. Funct. Mater., 2022, 32(26), 2113034.
60 Huilin Wen, Haixia Shen, Yangteng Ou, Huan Shao, Minhui Li, Jing Zhang, Zhiqian Zhang, Ziyi YuMicrofluidic encapsulation of supramolecular optical chemosensors for high-throughput analysis and screeningSensor. Actuat. B-Chem., 2022, 355, 131302.
59 Fukun He, Yangteng Ou, Ji Liu, Qiu Huang, Bao Tang, Fengxue Xin, Jing Zhang, Min Jiang, Su Chen, Ziyi Yu3D printed biocatalytic living materials with dual-network reinforced bioinksSmall, 2022, 18(6), 2104820.
58 Hao Gao, Minhui Li, Lu Yang, Yujia Jiang, Wankui Jiang, Ziyi Yu, Wenming Zhang, Fengxue Xin, Min Jiang. Spatial niche construction of a consortium-based consolidated bioprocessing systemGreen Chem., 2022, 24 (20), 7941-7950.
57 Si-Min Lu, Mengjie Chen, Huilin Wen, Hao-Wei Wang, Ziyi Yu, Yi-Tao Long. Enhanced single-nanoparticle collisions for the hydrogen evolution reaction in a confined microchannelChinese J. Catal., 2022, 43(11), 2815-2819.
56 Guangda Chen, Xiangyu Liang, Pei Zhang, Shaoting Lin, Chengcheng Cai, Ziyi Yu, Ji Liu. Bioinspired 3D printing of functional materials by harnessing enzyme-induced biomineralization, Adv. Funct. Mater., 2022, 32(34), 2113262.
2021
MORE +
55 Jing Zhang, Yipeng Qin, Oliver J. Pambos, Jingjing Zhang, Su Chen, Ziyi Yu, Chris Abell. Microdroplets confined assembly of opal composites in dynamic borate ester-based networks, Chem. Eng. J.2021, 426, 127581.
54 Hao Gao, Wenming Zhang, Ziyi Yu, Fengxue Xin, Min Jiang. Emerging applications of 3D printing in biomanufacturingTrends Biotechnol., 2021, 39(11), 1114-1116.
53 Yangteng Ou, Shixiang Cao, Jing Zhang, Weiliang Dong, Zhugen Yang, Ziyi Yu. Droplet microfluidics on analysis of pathogenic microbes for wastewater-based epidemiologyTrac-Trend. Anal. Chem., 2021, 143, 116333.
52 Hao Gao, Jiasheng Lu, Yujia Jiang, Yan Fang, Yunhan Tang, Ziyi Yu, Wenming Zhang, Fengxue Xin, Min Jiang. Material‐mediated cell immobilization technology in the biological fermentation processBiofuel. Bioprod. Bior., 2021, 15(4), 1160-1173.
51 Ziyi Yu, Katrin Geisler, Tina Leontidou, Rosanna Young, Sofie Vonlanthen, Saul Purton, Chris Abell, Alison Smith. Droplet-based microfluidic screening and sorting of microalgal populations for strain engineering applicationsAlgal Res., 2021, 56, 102293.
50 Sibo Zhao, Huilin Wen, Yangteng Ou, Minhui Li, Lancheng Wang, Huimin Zhou, Bin Di, Ziyi Yu, Chi Hu. A new design for living cell-based biosensors: microgels with a selectively permeable shell that can harbor bacterial species, Sensor. Actuat. B-Chem., 2021, 334, 129648.
49 Tianyu Wu, Ziyang Ma, Yunya He, Xingjiang Wu, Bao Tang, Ziyi Yu, Guan Wu, Su Chen, Ningzhong Bao. Covalent black phosphorus/metal-organic framework hetero-nanostructure for high‐performance flexible supercapacitors, Angew. Chem. Int. Ed.,  2021, 60(18), 10366-10374.
48 Jing Zhang, Jingjing Zhang, Yangteng Ou, Yipeng Qin, Huilin Wen, Weiliang Dong, Rui Wang, Su Chen, Ziyi Yu. Photonic plasticines with uniform structural colors, high processability, and self-healing properties, Small, 2021, 17(8), 2007426. (Cover paper)
47 Qiu Huang, Fukun He, Jiafei Yu, Jing Zhang, Xiangyun Du, Qing Li, Gefei Wang, Ziyi Yu, Su Chen. Microfluidic spinning-induced heterotypic bead-on-string fibers for dual-cargo release and wound healingJ. Mater. Chem. B, 2021, 9(11), 2727-2735.
46 Jing Zhang, Yipeng Qin, Yu Shen, Chao Jiang, You-Tian Tao, Su Chen, Ben Bin Xu, Ziyi Yu. Sessile microdroplet-based writing board for patterning of structural colored hydrogels, Adv. Mater. Interfaces, 2021, 8(2), 2001201.
45 Ding Wang, Yingzhi Liu, Sreepathy Sridhar, Yifan Li, Glen McHale, Haibao Lu, Ziyi Yu, Steven Wang, Ben Bin Xu. Biaxially morphing droplet shape by an active surfaceAdv. Mater. Interfaces, 2021, 8(2), 2001199.
2020
MORE +
44 Wei Li, Chao Jiang, Sheng Lu, Fang Wang, Zhijie Zhang, Tingwen Wei, Yahui Chen, Jian Qiang, Ziyi Yu, Xiaoqiang Chen. A hydrogel microsphere-based sensor for dual and highly selective detection of Al3+ and Hg2+Sensor. Actuat. B-Chem., 2020, 321, 128490.
43 Zhen Liu, Yingfeng Lei, Ziyi Yu, Zhijun Meng, Shaobo Jin, Xiaoli Qu, Zhuangde Jiang, Fanglin Zhang, Xueyong Wei. Fluorescent labeling based acoustofluidic screening of Japanese encephalitis virusSensor. Actuat. B-Chem., 2020, 322, 128649.
42 Shaobo Jin, Xueyong Wei, Juan Ren, Zhuangde Jiang, Chris Abell, Ziyi Yu. Construction of core-shell microcapsules via focused surface acoustic wave microfluidics, Lab Chip, 2020, 20(17), 3104-3108.
41 Wei Cheng, Jing Zhang, Ji Liu, Ziyi Yu. Granular hydrogels for 3D bioprinting applications, View, 2020, 1(3), 20200060.
40 Shaobo Jin, Xueyong Wei, Ziyi Yu, Juan Ren, Zhijun Meng, Zhuangde Jiang. Acoustic-controlled bubble generation and fabrication of 3D polymer porous materials, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2020, 12(19), 22318-22326.

39 Alejandro Méndez-Ardoy, Alfonso Bayón-Fernández, Ziyi Yu, Chris Abell, Juan R. Granja, Javier Montenegro. Spatially controlled supramolecular polymerization of peptide nanotubes by microfluidics, Angew. Chem. Int. Ed., 2020, 59(17), 6902-6908.

38 Zhi-Jun Meng, Ji Liu, Ziyi Yu, Hantao Zhou, Xu Deng, Chris Abell, Oren A. Scherman. Viscoelastic hydrogel microfibres exploiting cucurbit[8]uril host-guest chemistry and microfluidics, ACS Appl. Mater. Interfaces2020, 12(15), 17929-17935.

2019
MORE +

37 Jing Jia, Huilin Wen, Sibo Zhao, Lancheng Wang, Haishi Qiao, Haowen Shen, Ziyi Yu, Bin Di, Lili Xu, Chi Hu, Displacement induced off-on fluorescent biosensor targeting IDO1 activity in live cells, Anal. Chem., 2019, 91(23), 14943-14950.

36 Jing Zhang, Zhijun Meng, Ji Liu, Su Chen, Ziyi Yu. Spherical colloidal photonic crystals with selected lattice plane exposure and enhanced color saturation for dynamic optical displays, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11(45), 42629-42634.

35 Zhi-Jun Meng, Jing Zhang, Xu Deng, Ji Liu, Ziyi Yu, Chris Abell. Bioinspired hydrogel microfibres colour-encoded with colloidal crystals, Mater. Horiz., 2019, 6(9), 1938-1943.

34 Shaobo Jin, Xueyong Wei, Zhen Liu, Juan Ren, Zhuangde Jiang, Chris Abell, Ziyi Yu. Focused surface acoustic waves induced microdroplets generation and its application for microgels, Sensor. Actuat. B-Chem., 2019, 291, 1-8.

33 Jing Zhang, Zhijie Zhu, Ziyi Yu, Luting Ling, Cai-Feng Wang, Su Chen, Large-scale colloidal films with robust structural colors, Mater. Horiz., 2019, 6(1), 90-96.

2013-2018
MORE +

32 Yang Lan, Alessio Caciagli, Giulia Guidetti, Ziyi Yu, Ji Liu, Villads E. Johansen, Marlous Kamp, Chris Abell, Silvia Vignolini, Oren A. Scherman, Erika Eiser. Unexpected stability of aqueous dispersions of raspberry-like colloids, Nat. Commun., 2018, 9, 3614.

31 Ziyi Yu, Ji Liu, Cindy S.Y. Tan, Oren A. Scherman, Chris Abell. Supramolecular nested microbeads as building blocks for macroscopic self-healing scaffoldsAngew. Chem. Int. Ed., 2018, 57(12), 3079-3083.

30 Jing Zhang, Ji Liu, Ziyi Yu, Su Chen, Oren A. Scherman, Chris Abell. Patterned arrays of supramolecular microcapsules, Adv. Funct. Mater., 2018, 28(20),1800550.

29 Ziyi Yu, Christian R. Boehm, Julian M. Hibberd, Chris Abell, Jim Haseloff, Steven J. Burges, Ivan Reyna-Llorens. Droplet-based microfluidic analysis and screening of single plant cells, PLoS ONE, 2018, 13(5), e0196810.

28 Jing Zhang, Haiyang Yong, Sigen A, Qian Xu, Yongpeng Miao, Jing Lyu, Yongsheng Gao, Ming Zeng, Dezhong Zhou, Ziyi Yu, Hongyun Tai, Wenxin Wang, Structural design of robust and biocompatible photonic hydrogels from an in situ cross-linked hyperbranched polymer system. Chem. Mater., 2018, 30(17), 6091-6098.

27 Xiaohe Ren, Ziyi Yu, Yuchao Wu, Ji Liu, Chris Abell, Oren A. Scherman. Cucurbit[7]uril-based high-performance catalytic microreactors, Nanoscale, 2018, 10(31), 14835-14839.

26 Wendi A. Bacon, Russell S. Hamilton, Ziyi Yu, Jens Kieckbusch, Delia Hawkes, Ada M. Krzak, Chris Abell, Francesco Colucci, D. Stephen Charnock-Jones. Single-cell analysis identifies thymic maturation delay in growth-restricted neonatal mice, Front Immunol., 2018, 9, 2523.

25 Yuchao Wu, Darshil U. Shah, Chenyan Liu, Ziyi Yu, Ji Liu, Xiaohe Ren, Matthew J. Rowland, Chris Abell, Michael H. Ramage, Oren A. Scherman. Bioinspired supramolecular fibers drawn from a multiphase self-assembled hydrogelPNAS, 2017, 114(31), 8163-8168.

24 Guan Wu, Pengfeng Tan, Xingjiang Wu, Lu Peng, Hengyang Cheng, Cai-Feng Wang, Wei Chen, Ziyi Yu, Su Chen. High-performance wearable micro-supercapacitors based on microfluidic-directed nitrogen-doped graphene fiber electrodesAdv. Funct. Mater., 2017, 27(36), 1702493.

23 Ji Liu, Yang Lan, Ziyi Yu, Cindy S.Y. Tan, Richard M. Parker, Chris Abell, Oren A. Scherman. Cucurbit[n]uril-based microcapsulesself-assembled within microfluidic droplets: a versatile approach for supramolecular architectures and materials, ‎Acc. Chem. Res., 2017, 50(2), 208-217.

22 Ji Liu, Cindy Soo Yun Tan, Ziyi Yu, Yang Lan, Chris Abell, Oren A. Scherman. Bimimetic supramolecular polymer networks exhibiting both toughness and self-recoveryAdv. Mater., 2017, 29(10), 1604951.

21 Ji Liu, Cindy Soo Yun Tan, Ziyi Yu, Nan Li, Chris Abell, Oren A. Scherman. Tough supramolecular polymer networks with extreme stretchability and fast room-temperature self-healingAdv. Mater., 2017, 29(22), 1605325.

20 Jing Zhang, Zhijun Meng, Ji Liu, Christoph Schlaich, Ziyi Yu, Xu Deng. Breath figure lithography for the construction of a hierarchical structure in sponges and their applications to oil/water separationJ. Mater. Chem. A, 2017, 5(31), 16369-16375.

19 Ziyi Yu, Yang Lan, Richard M. Parker, Wangqing Zhang, Xu Deng, Oren A. Scherman, Chris Abell. Dual-responsive supramolecular colloidal microcapsules from cucurbit[8]uril molecular recognition in microfluidic droplets, Polym. Chem., 2016, 7, 5996-6002. 

18 Ziyi Yu, Yu Zheng, Richard M. Parker, Yang Lan, Yuchao Wu, Roger J. Coulston, Jing Zhang, Oren A. Scherman,  Chris Abell. Microfluidic droplet-facilitated hierarchical assembly for dual cargo loading and synergistic delivery, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2016, 8(13), 8811-8820.

17 Roshni J. Best, Jan J. Lyczakowski, Sara Abalde-Cela, Ziyi Yu, Chris Abell, Alison G. Smith. Label-free analysis and sorting of microalgae and cyanobacteria in microdroplets by intrinsic chlorophyll fluorescence for the identification of fast growing strainsAnal. Chem., 2016, 88(21), 10445-10451.

16 Ziyi Yu, Jing Zhang, Roger J. Coulston, Richard M. Parker, Frank Biedermann, Xin Liu, Oren A. Scherman, Chris Abell. Supramolecular hydrogel microcapsules via cucurbit[8]uril host-guest interactions with triggered and UV-controlled molecular permeability, Chem. Sci., 2015, 6(8), 4929-4933.

15 Xuejiao Xu, Feng Tian, Xin Liu, Richard M. Parker, Yang Lan, Yuchao Wu, Ziyi Yu, Oren A. Scherman, Chris Abell. Supracolloidal architectures self-assembled in microdropletsChem. Eur. J.2015, 21(44), 15516-15519.

14 Richard M. Parker, Jing Zhang, Yu Zheng, Roger J. Coulston, Clive A. Smith, Andrew R. Salmon, Ziyi Yu, Oren A. Scherman, Chris Abell. Electrostatically directed self-assembly of ultrathin supramolecular polymer microcapsules, Adv. Funct. Mater., 2015, 25(26), 4091-4100.

13 Chi Hu, Yu Zheng, Ziyi Yu, Chris Abell, Oren A Scherman. Surface-immobilised micelles via cucurbit[8]uril-rotaxanes for solvent-induced burst releaseChem. Commun., 2015, 51(23), 4858-4860.

12 Yu Zheng, Ziyi Yu, Richard M. Parker, Yuchao Wu, Chris Abell, Oren A. Scherman. Interfacial assembly of dendritic microcapsules with host-guest chemistryNat. Commun., 2014, 5, 5772.

11 Godwin Stephenson, Richard M. Parker, Yang Lan, Ziyi Yu, Oren A. Scherman, Chris Abell. Supramolecular colloidosomes: fabrication, characterisation and  triggered release of cargoChem. Commun., 2014, 50(53), 7048-7051.

10 Xin Guo, Cai-Feng Wang, Li-Hua Mao, Jing Zhang, Zi-Yi Yu, Su Chen. Encodable multiple-fluorescence CdTe@ carbon nanoparticles from nanocrystal/colloidal crystal guest–host ensembles, Nanotechnology, 2013, 24(13), 135602.
2008-2012
MORE +
8 Xin Guo, Caifeng Wang, Zi-Yi Yu, Li Chen, Su Chen. Facile access to versatile fluorescent carbon dots toward Light-Emitting Diodes, Chem. Commun., 2012, 48(21), 2692-2694.
7 Fengxiao Shi, Ziyi Yu, Xin Guo, Caifeng Wang, Su Chen. Electrochromic performances and photoluminescence characteristics of versatile N-vinylimidazole-based hybrid hydrogels, Colloid. Polym. Sci., 2012, 290, 371-377.
6 Ziyi Yu, Cai-Feng Wang, Su Chen. Fabrication of quantum dot-based photonic materials from small to large via interfacial self-assemblyJ. Mater. Chem., 2011, 21(24), 8496-8501. (Highlight & Cover Paper & Top Ten most-read J. Mater. Chem. articles in April, 2011)
5 Su‐Na Yin, Cai‐Feng Wang, Zi-Yi Yu, Jing Wang, Si‐Si Liu, Su Chen. Versatile bifunctional magnetic-fluorescent responsive Janus supraballs towards the flexible bead display, Adv. Mater., 2011, 23(26), 2915-2919.
4 Si‐Si Liu, Zi-Yi Yu, Yuan Fang, Su‐Na Yin, Cai‐Feng Wang, Li Chen, Su Chen. A facile pathway for the fast synthesis of colloidal crystal-loaded hydrogels via frontal polymerization, J. Polym. Sci., Part A: Polym. Chem., 2011, 49(14), 3121-3128.
3 Ziyi Yu, Li Chen and Su Chen. Uniform fluorescent photonic crystal supraballs generated from nanocrystal-loaded hydrogel microspheres, J. Mater. Chem., 2010, 20, 6182-6188. (Hot Science in Highlights in Chemical Technology)
2 Lili Yan, Ziyi Yu, Li Chen, Caifeng Wang, Su Chen. Controllable fabrication of nanocrystal-loaded photonic crystals with a polymerizable macromonomer via the CCTP technique, Langmuir, 2010, 26(13), 10657-10662.
1 Aiping Zhu, Aiyun Cai, Ziyi Yu, Weidong Zhou. Film characterization of poly(styrene-butylacrylate-acrylic acid)-silica nanocomposite, J.Colloid.Interf.Sci., 2008, 322(1), 51-58.